AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO Romania

Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii

10 Septembrie 2010

Investeşte în oameni !
Proiect co-finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.2 "Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: "Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii"
Beneficiar: Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/86/1.2/S/62718.

Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii

Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti anunţă publicul interesat că a fost lansat proiectul "Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii", identificat sub numărul POSDRU/86/1.2/S/62718.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", domeniul major de intervenţie 1.2 "Calitate în învăţământul superior".

Valoarea eligibilă a proiectului este de 7.032.397 lei (fără TVA), din care:

• 5.306.646,73 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 1.585.102,77 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
• 140.648,00 lei - cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii ofertei educaţionale din învăţământul ştiinţelor administrative la nivelul regiunilor Bucureşti Ilfov şi Sud Muntenia prin mai buna corelare a programelor de masterat cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii şi facilitarea accesului la învăţământul superior prin implementarea de soluţii software în activităţile de predare şi învăţare.

Parteneri în proiect sunt:

• Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti - solicitant (Str.Giuseppe Garibaldi nr.2 A)
• Universitatea "Valahia" din Târgovişte (B-dul Carol I nr.2)
• Institute for Studies in International Relations and Public Policy (ISIRP), Bruxelles (1200 Bruxelles, Str.Verheyleweghen, 37, Belgia) 
• SIVECO Romania SA (Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4)
• Agenţia Naţională pentru Calificările în Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART - Str. Schitu Măgureanu nr.1, etaj 3).

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de doi ani la sediile celor patru parteneri şi vizează:

• Perfecţionarea personalului implicat în asigurarea calităţii şi dezvoltarea programelor de studii;
• Definirea şi implementarea la nivelul celor două universităţi româneşti partenere a unui standard de pregătire profesională specific pentru ştiinţe administrative, compatibil şi comparabil cu standardele internaţionale de referinţă, în scopul asigurării calităţii şi evaluării programelor de masterat derulate;
• Adaptarea programelor de masterat existente la exigenţele noului standard pentru mai buna corelare a ofertei educaţionale cu piaţa muncii;
• Implementarea unei platforme de colaborare online integrată cu un sistem eLearning, ce permite utilizarea modulelor de curs digitale, predarea interactivă centrată pe elev şi învăţământ la distanţă performant, asigurându-se astfel premisele creşterii accesului şi participării la învăţământul superior;
• Formarea unor dezvoltatori de cursuri online din rândul cadrelor didactice din cele două instituţii de învăţământ romăneşti din reţeaua universitară (iniţiere);
• Pilotarea instrumentelor şi resurselor dezvoltate în cadrul proiectului.

Persoana de contact: 
Vasile Emilia - Manager proiect 
Tel: 0040722216019; 0040212305726
Fax: 0040212317418 
E-mail: oiposdru62718@univath.ro
Web: www.rcav.univath.ro.

Comunicat de presa - Athenaeum.pdf (198 KB)